Paid advertising

Marktplaats.cw is de grootste online marktplaats in Curaçao. Maandelijks zijn er bijna 90.000 bezoekers. Adverteren op Marktplaats is daarom interessant, aangezien u heel veel mensen op Curaçao bereikt.

Voor op Marktplaats te adverteren vragen wij een bijdrage. Bij het inloggen in uw account kan u via het tabblad 'Credits' bekijken hoeveel wat bedraagt.

Uiteraard is een advertentie maar een advertentie, en kan u veel beter opvallen door een banner te plaatsen, of door een premium account aan te vragen. Wij overlopen de opties.

Premium account members

Bij het nemen van een premium account, staat uw advertentie steeds bovenaan de rubriek. Ook krijgt u een link naar uw website. Hiervoor rekenen wij een maandelijks bedrag.

Set-up fee : 25 USD per maand.
Per advertentie: + 6 USD per maand

 

Banners

Verschillde formaten zijn mogelijk.
    728x90 Leaderboard (alle rubrieken inclusief hoofdpagina)
    500x200 Hoofdpagina
    200x200 button  (alle rubrieken inclusief hoofdpagina)

Prijzen starten vanaf 150 USD per maand. 

 

Interesse om aan te kopen? 

E-mail: sales.marktplaats@marktplaats.cw